Sho-Chu


1) Shiranami Satsuma-Shochu          6,00
2) Annou(Imo)        10,00
3) Kan no Ko (Mugi)          6,00
4) Taiga no Itteki (Mugi)          8,00
5) Kohaku (Mugi)          8,00
5) Hyaku-nen no Kodoku (Mugi)        14,00
6) Shiranami Soba Shochu          6,00
7) Nayuta no Toki (Soba)          7,00