• Nederlands
  • English
  • Français
  • 日本語
Sho-Chu

1) Shiranami Satsuma-Shochu    €      7,00
2) Yokaichi Kome Shochu    €      8,00
3) Iichi kurobin    €      8,00
4) Wakamurasaki no kimi shiso shochu    €      8,00
5) Towari soba shochu    €      8,00
6) Japan Gold    €      8,00
7) Yuzu no kimochi    €      8,00
Degustatie van 3 soorten shochu    €     10,00