Sho-Chu

1) Shiranami Satsuma-Shochu          7,00
2) Yokaichi Kome Shochu          8,00
3) Iichi kurobin          8,00
4) Wakamurasaki no kimi shiso shochu          8,00
5) Towari soba shochu          8,00
6) Japan Gold          8,00
7) Yuzu no kimochi          8,00
Degustatie van 3 soorten shochu         10,00