• Nederlands
  • English
  • Français
  • 日本語
Sake

Sake per glas    
Kanbara, Yamadanishiki, Kaetsu  extra dry   €    12,00
Amanoto Kuro-Koji jikomi, Asamai Shuzo  dry   €      9,00
Hyosho diamond dust, Asamai Shuzo  semi-dry   €    12,00
Caro rosé, Rihaku  semi-dry   €    12,00
Île Four Yuzu  sweet    
     
Sake à la carte    
Taru Sake  extra dry 140ml  €      9,00
Taru Sake  extra dry 500ml  €    27,00
Kimoto 'Shirakabegura' Junmaishu, Hyogo-ken  semi-dry 180ml  €    19,00
Kaori, Kyoto semi-dry 180ml €17,00
Konishi GOLD, Daiginjo, Hyogo semi-dry 300ml €30,00
Hakutsuru, Junmai ginjo , Kobe  dry 300ml  €    25,00
Sayuri, Kobe  semi-sweet    €    25,00
Shirakabegura Daiginjo Muroka Genshu  dry 640ml  €    62,00
Oze no Yukidoke Ohkarakuchi Junmai  extra dry 720ml  €    60,00