• Nederlands
  • English
  • Français
  • 日本語
Sake

Taru Sake 140ml  €      9,00
Taru Sake 500ml  €    27,00
Kimoto 'Shirakabegura' 180ml  €    19,00
Hakutsuru / Sayuri 300ml  €    21,00
Konishi Gold, Hiyashibori Daiginjo 300ml  €    25,00
Dassai, Yamaguchi, Junmai Daiginjo 300ml  €    36,00
Sawanoi 720ml  €    55,00
Shirakabegura Daiginjo Muroka Genshu 640ml  €    49,00
Dassai, Yamaguchi, Junmai Daiginjo 720ml  €    72,00