• Nederlands
  • English
  • Français
  • 日本語
Sake

Taru Sake 140ml  €      9,00
Taru Sake 500ml  €    27,00
Kimoto 'Shirakabegura' 180ml  €    19,00
Kamotsuru 'Gold' 180ml  €    23,00
Ine Mankai 300ml  €    21,00
Oyama 720ml  €    46,00
Tama no Hikari 720ml  €    55,00
shirayuki 1,8L  €    68,00