Sake


Taru Sake 140ml        9,00
Taru Sake 500ml      27,00
Kimoto 'Shirakabegura' 180ml      19,00
Kamotsuru 'Gold' 180ml      23,00
Ine Mankai 300ml      21,00
Oyama 720ml      46,00
Tama no Hikari 720ml      55,00
shirayuki 1,8L      68,00